Rapaket

Det är lätt att bedriva ett strukturerat styrelsearbete när alla dokument och rutiner finns på plats. Att få dem på plats kan däremot initialt vara väldigt tungt, inte minst för ett mindre företag med begränsade administrativa resurser.

I många mindre bolag består rapporteringen till styrelsen av en balans- och en resultaträkning. Eftersom vi är skyldiga att bokföra och dessa båda rapporter är strikt standardiserade kan vi enkelt få fram dem direkt från bokföringsprogrammet.

Enkelheten är en fördel men samtidigt är dessa externa rapporter huvudsakligen skapade efter Skatteverkets och andra externa parters behov. De är inte särskilt lämpade som underlag för den interna bolagsstyrningen.

Vi behöver ett fortfarande enkelt sätt att framställa mer för ändamålet anpassade interna rapporter.

Det är här Rapaket kommer in. Rappt, helst med raketens hastighet, vill vi skapa ett rapportpaket skräddarsytt för styrning av det mindre bolaget. Ett sådant paket bör ge en överblick över månadens resultat såväl som bolagets ställning i stort.

Rapaket bygger på handson-erfarenhet av såväl operativ som strategisk ledning av mindre bolag och består av en samling verktyg och rapporter som i sig skapar en struktur för bolagsstyrningen.

Resultatrapporteringen utgår fortfarande från bokföringsprogrammets resultatrapport men informationen stuvas automatiskt om och presenteras på ett sätt som är mer lättillgängligt och anpassat för bolagsstyrning snarare än beskattning.

Den kompletteras sedan med ytterligare några enkla rapporter för till exempel KPIer och riskhantering. De olika rapporterna ger tillsammans en bra bild av bolagets ställning samtidigt som de i sig bidrar till en struktur i bolagsstyrningen och ett medvetet arbete med denna.